Säännöt

TURUN SARJAKUVAKERHO r.y.
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Turun Sarjakuvakerho r.y., sen kotipaikka on Turku ja toimialue Turku lähiympäristöineen.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sarjakuvan ja muiden sitä lähellä olevien kulttuuripiirteiden tuntemusta ja niiden käytön yleisiä edellytyksiä.
3 § Yhdistys järjestää kokouksia sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa, pyrkii tukemaan suomalaista ja etenkin toimialueensa sarjakuvan ja joukkoviestintäpiirrosten tekijöitä neuvontatyöllä tms. tavalla, pitää yhteyttä kustantajiin ja alan ulkomaisiin järjestöihin sekä harrastaa sarjakuvien ja muun niihin liittyvän materiaalin arkistointia tutkimus- yms. toimintaa varten. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
4 § Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia huoneistoja ja kiinteistöjä.
5 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee yhdistyksen johtokunnan hyväksymä yksityinen henkilö suorittamalla jäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä. Oikeuskelpoisten yhteisöjen ja henkilöiden kannatusjäseniksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Jäsenen ja kannatusjäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen sääntömääräinen kokous. Erottamiseen vaaditaan ⅔ enemmistö annetuista äänistä. Jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen johtokunta erottaa yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jolta hän on jättänyt maksun suorittamatta.
6 § Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vähintään 10 kertaa jäsenen jäsenmaksu. Alle 18-vuotiaan jäsenmaksu on puolet muun henkilöjäsenen jäsenmaksusta.
7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita pidetään vähintään kahdesti toimintavuoden aikana. Loka-marraskuun aikana pidetään yhdistyksen syyskokous ja maaliskuun aikana pidetään kevätkokous.
Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat, kokouskutsussa mainitut asiat:
– seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
– seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus,
– valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet sekä mahdolliset toimihenkilöt seuraavaksi toimintavuodeksi.
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi toimikaudeksi.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat, kokouskutsussa mainitut asiat:
– edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit,
– tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden johtokunnalle.
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavin henkilökohtaisin kirjallisin kutsuin tai ilmoittamalla paikallisissa lehdissä. Ilmoituskanavina toimivista lehdistä päättää yhdistyksen kokous. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus kokouksessa on yhdistyksen henkilöjäsenellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kannatusjäsenellä on ainoastaan puheoikeus.
8 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu.
9 § Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen johtokunta. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, jos vähintään ⅔ yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on pidettävä kahden viikon kuluessa kirjelmän jättämisestä.
10 § Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta voi asettaa työryhmiä ja valita toimihenkilöitä. Johtokunnan jäsenten on oltava vähintään 15 vuoden ikäisiä, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava vähintään 20 vuoden ikäisiä. Johtokunnan jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja vähintään päivää ennen kokousta sen jäsenille toimitetuin henkilökohtaisin kutsuin. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla.
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
12 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä vuosittain joulukuun 31. päivänä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta toimitettava tilintarkastajille.
13 § Yhdistyksen kokous voi antaa yhdistyksen toimintaa tarkemmin määritteleviä ohjesääntöjä, jotka sitovat yhdistyksen jäseniä. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Kappale näitä sääntöjä, kappale kutakin ohjesääntöä ja kappale niiden järjestöjen ja yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on, on maksutta annettava jokaiselle yhdistyksen uudelle jäsenelle heti jäseneksi hyväksymisen tapahduttua.
14 § Muutoksia näihin sääntöihin voiaan tehdä varsinaisissa ja ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään ⅔ äänestyksessä annetuista äänistä.
15 § Yhdistyksen purkautuessa sen arkisto ja varat luovutetaan sarjakuvan tai sen lähellä olevien kulttuuripiirteiden tutkimuksesta kiinnostuneille oikeuskelpoisille yhteisöille tai säätiöille. Luovuttamisesta päättää tarkemmin purkukokous. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, edellisessä vähintään ⅚ enemmistöllä, jälkimmäisessä ⅔ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Purkamisesta on erikseen ilmoitettava kokouskutsuissa.